Opperbevelhebber Generaal Min Aung Hlaing
Voorzitter van de Staatsraad voor Bestuur
Naypidaw
Republiek van de Unie van Myanmar

 

Brussel, 29 maart 2021

 

 

De Boeddhistische Unie van België (BUB) is een overkoepelende vereniging van meer dan 30 boeddhistische organisaties in België, die een brede waaier van boeddhistische tradities vertegenwoordigen, zowel uit het theravada-, het mahayana- als uit het vajrayana-boeddhisme. Zoals in alle Europese landen is de aanwezigheid van het boeddhisme in België de laatste 50 jaar aanzienlijk gegroeid tot een aantal van meer dan 150.000 boeddhisten, niet alleen door de aanwezigheid van personen afkomstig van traditionele boeddhistische landen, maar vooral omdat steeds meer Belgen het boeddhisme als hun levensbeschouwing hebben aangenomen, geïnspireerd door de boodschap van wijsheid, altruïsme, ruimdenkendheid, liefdevolle vriendelijkheid en grenzeloos mededogen tegenover alle levende wezens.

Als representatief orgaan van boeddhisten in België is de BUB de officiële gesprekspartner van de Belgische regering in het proces van officiële erkenning van het boeddhisme door de Belgische staat, om zo op dezelfde voet gezet te worden als het christendom, de islam en het jodendom. Wij onderhouden ook reeds lang vriendschappelijke betrekkingen met boeddhisten in Myanmar.

Als land met een sterke boeddhistische traditie liggen Myanmar en zijn bevolking ons nauw aan het hart, of het nu gaat om boeddhisten, christenen, moslims, joden, hindoes, sikhs of een andere godsdienst, of om vrijdenkers. De positieve ontwikkelingen die er zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan, verheugden ons. Daardoor hebben de mensen in Myanmar van mensenrechten en democratie kunnen genieten in overeenstemming met de fundamentele boeddhistische waarden. Ongeacht de ondervonden moeilijkheden is Myanmar opnieuw gaan deelnemen aan de internationale gemeenschap en heeft het op verschillende gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Wij betreuren het evenwel ten zeerste dat niet alle etnische groepen in Myanmar over een volledig burgerschap beschikken en met name dat de afgelopen jaren vele honderdduizenden Rohingya-moslims het land hebben moeten ontvluchten om aan het geweld te ontkomen. De Rohingya-vluchtelingen moeten veilig naar Myanmar kunnen terugkeren, gerespecteerd worden in hun levenswijze en hun godsdienst, en het volwaardig burgerschap verleend worden.

Het was voor ons een grote schok dat de Tatmadaw van Myanmar op 1 februari 2021 de macht greep en het staatshoofd en de politieke leiders die volgens de grondwet van 2008 zijn verkozen, afzette. Deze actie is breed veroordeeld door de inwoners van Myanmar, die in groten getale zijn gaan demonstreren tegen wat wordt gezien als een onwettige staatsgreep. Ook het feit dat staatsraadslid Aung San Suu Kyi en president Win Myint sinds 1 februari incommunicado worden vastgehouden, is in brede kring als onwettig bestempeld.

Wij nemen er tevens nota van dat eminente monniken van vooraanstaande boeddhistische kloosterinstellingen in Myanmar deze acties van de Tatmadaw betiteld hebben als onwettige maatregelen en dat zij hebben geëist dat de verkozen leiders worden vrijgelaten en opnieuw hun grondwettelijke toegekende functies kunnen opnemen.

De militaire interventie die de vreedzame ontwikkeling van Myanmar in de richting van democratie een halt toeroept, stemt ons bitter. Voor zijn mening uitkomen is een fundamenteel mensenrecht.  Het is dan ook zeer verontrustend dat ongewapende burgers die hun recht uitoefenen om hun afkeuring uit te spreken over de machtsovername door de Tatmadaw, steeds meer worden geconfronteerd met politietroepen die met scherp schieten, met als gevolg dat demonstranten met de dag talrijker worden gedood. Volgens de laatste berichten zijn in Myanmar meer dan tweehonderd demonstranten door politietroepen doodgeschoten.

Er is geen enkele rechtvaardiging voor dergelijk geweld door degenen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde. Wij doen een dringend beroep op degenen die thans het gezag uitoefenen om onmiddellijk een einde te maken aan dit geweld en om degenen die dergelijke wandaden begaan voor de rechter te brengen. Als boeddhistische organisatie houden wij ons niet bezig met het bedrijven van politiek in ons eigen land of in enig ander land. Maar we dragen wel de fundamentele boeddhistische waarden uit van vrede, geweldloosheid, rechtvaardigheid en mensenrechten.

Daarom spreken wij onze stem uit wanneer jongeren die op straat demonstreren worden vermoord; daarom spreken wij onze stem uit wanneer democratisch gekozen leiders worden vastgehouden en wanneer duizenden onschuldige mensen, waaronder gerespecteerde boeddhistische monniken, gevangen worden gezet. Aan deze onaanvaardbare situatie moet een einde komen. Op boeddhistische gronden en vanuit het oogpunt van de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten verwachten wij van de machthebbers in Myanmar dat zij ophouden ongewapende burgers te doden, zonder enig onderscheid te maken tussen boeddhisten, moslims, christenen, joden, hindoes, sikhs of aanhangers van een andere godsdienst of levensbeschouwing, dat zij onwettig gevangen gehouden burgers vrijlaten en verzekeren dat democratisch verkozen leiders hun grondwettelijk toegekende functies kunnen heropnemen.

Hoogachtend,

 

Carlo Luyckx
Voorzitter van de Boeddhistische Unie van België