Boeddhisme en ecologie, het standpunt van Quentin Chouffart

european stonechat sitting on a pine tree with cop 2023 01 05 00 58 28 utc

Tegenwoordig worden de gevolgen van de klimaatverandering en de invloed van de mens op ons milieu steeds duidelijker. Maar de antwoorden die doorgaans worden gegeven, hetzij door politici, onderzoekers of activisten, zijn over het algemeen losgekoppeld van het spirituele aspect. Het religieuze of spirituele is echter niet losgekoppeld van deze reacties, omdat een visie over hoe we omgaan met ecologie steeds een vorm van harmonie nastreeft. Het boeddhisme heeft hierover een veelheid aan antwoorden waarop we ons kunnen baseren om ons gedrag zo goed mogelijk aan te passen en zo onze relatie met het milieu te verbeteren. 

Interlevensbeschouwelijke Veteranendag in de Grote Synagoge van Brussel

JournéeVétérans060422

 

Op 6 april heeft de Divisie Diensten Religieuze en Morele Bijstand (DRMB) vertegenwoordigers van alle levensbeschouwingen bijeengebracht om op Veteranendag "zelfopoffering en democratische waarden" te vieren in de Grote Synagoge van Brussel. Denis Leblond was aanwezig om de Boeddhistische Unie van België te vertegenwoordigen.

 

Carlo Luyckx op Bruzz: 'Door de politiek ben ik een betere boeddhist geworden'

Boeddhist Carlos Luyckx boedhisme 2 c Saskia Vanderstichele

© Saskia Vanderstichele door Bruuz

 

U kan het volledige artikel op Bruzz hier lezen

#NeverAlone - Conferentie over de levensbeschouwingen en de beleving van de COVID lockdown

Never alone jeunes

De conferentie "Never Alone", georganiseerd door het FIDIF*, heeft op 15 maart jl. in de Senaat leiders van erkende levensbeschouwingen in België samengebracht om het thema van geloofs- of niet-confessionele levensbeschouwingen en de beleving van de COVID-19 pandemie te bespreken. 

 

Door middel van ontroerende en oprechte getuigenissen deelden jonge en minder jonge beoefenaars hun gevoelens over de de lockdown en de impact van hun verschillende vormen van praktijk en overtuiging of geloof. Deze vond plaats onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola, in aanwezigheid van Prins Laurent en Prinses Claire. 

Thich Nhat Hahn overlijdt op 95-jarige leeftijd

ThichNhatHanhThich Nhat Hanh heeft 95 jaar op deze aarde doorgebracht, waarvan bijna 80 jaar als boeddhistische monnik. Hij werd op 14-jarige leeftijd monnik en was getuige van de oorlogen die zijn land van 1941 tot 1975 voerde. Op 24-jarige leeftijd, in 1950, richtte hij het An Quang Instituut voor Hogere Boeddhistische Studies op en lanceerde vervolgens de dynamiek van het geëngageerde boeddhisme. In 1965 richtte hij de Jeugdschool voor Sociale Dienstverlening op. Na zijn studies aan Amerikaanse universiteiten werd hij bevriend met Martin Luther King. Hij werd verbannen uit Vietnam en bracht zijn ballingschap hoofdzakelijk door in Frankrijk en de Verenigde Staten. In Frankrijk heeft hij de Groupe de la patate douce opgericht en vervolgens de Village des Pruniers tussen Bergerac en Bordeaux. Getroffen door een beroerte in 2014, kon hij zijn laatste jaren doorbrengen in zijn thuisklooster in Hue, waar hij onlangs is overleden.

De Standaard - Regeerakkoord vermeldt erkenning van het boeddhisme

Na een halve eeuw volgt eindelijk de erkenning

Vrijdag 2 oktober

Carlo Luyckx, de voorzitter van de Boeddhistische vereniging.  Bart DewaeleNa veertien jaar lobbyen wordt het boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwing erkend. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord. ‘We zijn heel blij’, zegt Carlo Luyckx, de voorzitter van de Boeddhistische Unie van België (BUB). ‘Nu krijgen we eindelijk toegang tot ziekenhuizen en gevangenissen.’

‘We zijn nu al bijna een halve eeuw actief in België. Deze officiële erkenning is een enorme bevestiging voor ons. Het betekent dat de overheid het belang van het boeddhisme inziet. Zo kunnen scholen die dat willen onze leer straks in hun lessenpakket aanbieden. Zo kunnen ziekenhuizen en gevangenissen onze lama’s – priesters – binnenlaten. We zijn vooral blij dat we eindelijk in de gevangenissen kunnen. We denken dat gedetineerden die kennismaakten met het boeddhisme betere mensen worden als ze buitenkomen. We willen ook graag samenwerken met centra voor geestelijke gezondheidszorg. In deze tijden van burn-outs en coronastress kan het boeddhisme zeker helend helpen.’ 

 
Photo : Carlo Luyckx, président de l'Union Bouddhique Belge © Bart Dewaele
 

Meer info: Lees het artikel in standaard.be

KERK & leven - Boeddhisme op weg naar erkenning

Federaal regeerakkoord zet deur open voor niet-confessionele levensbeschouwing

Patrick VERSTUYFT In het federale regeerakkoord staat deze opvallende zin: „De regering zal de Boeddhistische Unie van België (BUB), in samenwerking met de deelstaten, erkennen als een vereniging die morele bijstand biedt als niet-confessionele levensbeschouwing.” Daarmee zou het boeddhisme, na de vrijzinnigheid in 2002, de tweede erkende niet-confessionele levensbeschouwing in ons land worden, naast de zes erkende erediensten.

De BUB diende al in 2006 een aanvraag tot erkenning in. Sedert 2008 ontvangt de BUB een jaarlijkse toelage van 150.000 euro voor een voltijdse secretarisgeneraal die het boeddhisme in België moest structureren en de erkenning moest voorbereiden. Het wetsontwerp tot erkenning lag klaar, maar de val van de regering-Michel en het feit dat regering in lopende zaken moest, remden het initiatief. CD&V-kamerlid Els Van Hoof diende daarop in september 2019 de tekst in als wetsvoorstel. Het voornemen vond uiteindelijk zijn weg naar het regeerakkoord.

„We hoeven dus geen geheel nieuw begin te maken”, zegt Carlo Luyckx, voorzitter van de BUB. „Het boeddhisme is al ruim een halve eeuw aanwezig in België en telt ongeveer 150.000 beoefenaars. Voor ons is het belangrijk op gelijke voet te worden gesteld met de andere levensbeschouwingen en religies, vooral om vrije toegang te hebben tot de gevangenissen, de ziekenhuizen enzovoorts.” Dat onder de BUB een heterogene groep met een dertigtal verenigingen schuilt, vindt Carlo Luyckx geen zwakte, maar „een rijkdom. De drie belangrijkste boeddhistische scholen, Mahayana, Theravada en Vajrayana, en hun tradities zijn hier aanwezig en zij die zich ervoor interesseren, komen uit heel diverse hoeken”.

Een erkenning houdt ook in dat de BUB kan gebruikmaken van artikel 181 paragraaf 2 van de Grondwet die zegt: „De wedden en pensioenen van de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, komen ten laste van de staat.” Dat financieringsmechanisme stuit sommigen tegen de borst. Edel Maex, gewezen secretaris-generaal van de BUB en beroepshalve psychiater en afdelingshoofd van de Stresskliniek in het ZNA-ziekenhuis SintElisabeth in Antwerpen, noemt het „een ziek systeem. Het is ooit ingesteld door Napoleon. We zijn het enige Europese land dat dat heeft behouden. Rik Pinxten, destijds voorzitter van het Humanistisch Verbond, behoedde ons ervoor. Hij noemde dat de ‘verkostering van de vrijzinnigheid’. De erkenning maakte de vrijzinnigheid afhankelijk van de overheid, dus van geld, en dempte het debat, vond hij”. Maex deelt eenzelfde vrees voor het boeddhisme: „Iets wat van de overheid komt, maakt ons veel minder betrokken. Er is geen inhoudelijke inmenging, maar bij een erkenning van de moskeeën komt de overheid er wel openlijk voor uit dat het een controlesysteem is. Ik ben er tegen dat het boeddhisme zich onderwerpt aan dat systeem en daarmee een stuk autonomie verliest. Alle verenigingen bewijzen dat ze kunnen overleven zonder die staatssteun. Geld is een gevaarlijke motivator.”

BUB-voorzitter Carlo Luyckx is niet bang van overheidsbemoeienis, „want we hebben niks te verbergen. Al onze 65 centra – sommige verenigingen hebben meerdere centra – en consulenten zijn verplicht een deontologisch en ethisch charter te ondertekenen. Een Comité van Wijzen kijkt daarop toe. Omdat ze nogal ongelijk verdeeld zijn over het land en de drie tradities, zullen de centra hun subsidie ontvangen via de provincies”.

„Het kan alvast niet de bedoeling zijn dat financieringssysteem af te schaffen”, zegt Els Van Hoof. „Het is niet omdat je iets toevoegt, zoals het boeddhisme, dat je de rest in vraag moet stellen.” Ze diende overigens een wetsvoorstel in dat ook het hindoeïsme, net als het boeddhisme, via een tussenstap van een subsidiëring van het Hindoe Forum van België, het representatieve orgaan voor het hindoeïsme in België, op weg zet naar een erkenning als eredienst.

Kerk en Leven - 28 oktober 2020

De Boeddhistische Unie van België organiseert een opleiding om de lidverenigingen te ondersteunen in geval van misbruik

Het is essentieel dat elke beoefenaar de Dharma (Boeddha's leer) kan ontmoeten in een respectvolle, veilige en zorgzame omgeving. We zijn ons er echter van bewust dat er in de spirituele context vormen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik kunnen voorkomen. Dergelijk gedrag kan verschillende vormen aannemen: economisch, fysiek, psychologisch, psychologisch, seksueel, institutioneel of structureel.
 
heart care 1040227 640 
 
De Boeddhistische Unie van België heeft samen met haar lidverenigingen een Ethisch en Deontologisch Charter opgesteld ter ondersteuning van het preventiebeleid binnen verenigingen. Elke persoon die verantwoordelijkheid uitoefent binnen de lidverenigingen van de Belgische Boeddhistische Unie is verplicht ervoor te zorgen dat iedereen zich aan dit handvest houdt. Dit is gebaseerd op de noodzaak om lijden te vermijden en de zorg voor het welzijn van anderen te bevorderen.
 
Op 16 november 2019 organiseerde de Belgische Boeddhistische Unie voor de tweede keer een training over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Het doel was om verenigingen extra achtergrond te geven in het beleid van preventie en heling op dit gebied. Deze opleiding, gericht op vertrouwenspersonen, leerkrachten en bestuurders van verenigingen, werd gegeven door Sensoa, een expertisecentrum op dit gebied.
 
Marie deelde met ons haar indrukken van deze opleidingsdag: 
 
"Als gepensioneerde gezondheidswerker ben ik blij dat er schot in de zaak komt. Ik ben dankbaar dat de Boeddhistische Unie van België een duidelijk beleid op dit gebied heeft opgesteld om een goede opvolging te waarborgen in het geval van een melding en om de betrokken personen te helpen. Het is belangrijk dat een slachtoffer in staat is om zich te uiten, zijn of haar verhaal kan doen, met zorg gehoord te worden en als slachtoffer erkend te worden. Zonder herstellende en/of bestraffende actie blijft het slachtoffer gefrustreerd achter en heeft hij of zij moeite om verder te gaan in het leven.
 
Ik wil u bedanken voor deze productieve en stimulerende training. De casusanalyses om de ernst van de feiten te beoordelen waren zeer informatief. Ik kwam naar buiten met informatie over de te volgen procedure in geval van klachten of verdenkingen van grensoverschrijdend gedrag en hoe je daar mee om moet gaan. Ik ben me bewust van de enorme omvang van het project en het werk dat is verricht.
 
Erg blij met deze vooruitgang in de verdediging van de slachtoffers. Namens de misbruikte personen, dank u, dank u, dank u! "
 
Lejeune Marie, gepensioneerde verpleegster.

Moslima vieren vrouwendag met interreligieuze dialoog

MOSLIMA VIEREN VROUWENDAG MET INTERRELIGIEUZE DIALOOG
13 AVRIL 2019

Reportage door Annemie Genshin Van Attenhove, Zen leraar

Interreligieuze dialoog moslimaDE POSITIE VAN DE VROUW IN DE RELIGIES

De vrouwen maken deel uit van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Ik kende ze voorheen enkel van hun opruimacties op 1 januari en grijp deze gelegenheid dankbaar aan om ze beter te leren kennen.

De namiddag gaat door in de parochiezaal van Kruishoutem, een deelgemeente van Dilbeek waar ook hun moskee staat. Ik kom als eerste spreker toe in het zaaltje waar ik me plots in een andere wereld bevind. Er heerst een serene, kalme en warme sfeer en ik word door Sabahet Ullah met veel respect ontvangen. Deze moslima organiseren elke maand samen een activiteit zoals deze. Ze spreken allemaal vloeiend Nederlands en voelen zich duidelijk goed in hun geloof. Je voelt de spiritualiteit in alles wat ze doen en zijn. 

De jaarlijkse vrouwendag stellen ze in het teken van de interreligieuze dialoog. Een fijn initiatief in deze maatschappij waar spiritualiteit niet op veel aanzien kan rekenen. En al direct merk ik dat het ook zinvol is: iedereen verwachtte een Aziatische persoon voor de boeddhisten. Blijkbaar heerst er in de samenleving nog altijd een erg exotisch beeld van het boeddhisme ondanks het grote aantal westerse beoefenaars. Tijd dus om mekaar beter te leren kennen.

De presentatie kan beginnen voor een volle zaal, Sabahet Ullah heeft alles tot in de puntjes georganiseerd. Het wordt een interessante voorstelling gevolgd door vragen en antwoorden. En zoals altijd merk ik dat wanneer een geloof op een authentieke manier wordt beleefd, de overeenkomsten duidelijk de bovenhand halen. En het  vrouwelijk aspect maakt het nog zinvoller.  We bevinden ons volledig buiten alles wat met macht te maken heeft. Een kleine parochiezaal in Vlaanderen waar een groot gebeuren plaatsvindt en waar wederzijds begrip en interesse de bovenhand halen.

 

Waar de stille kracht heerst

om tegen de stroom in te gaan

en vreedzaam met elkaar samen te zijn.

 

En dan had ik nog het geluk om  kennis te  maken met Alona Lyubayeva, gewezen Vlaams diversiteitsambtenaar, en van Oekraïense afkomst. Ze was de spreker voor de orthodox christelijke gemeenschap. Een leuke ontmoeting!

Daarna volgt een lekkere maaltijd klaargemaakt door de gemeenschap. Ik krijg een warm gevoel als ik terugdenk aan deze namiddag.

Proficiat aan Sabahet Ullah en de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Inspirerend initiatief.

Bedankt aan de Boeddhistische Unie van België voor de uitnodiging. 

http://www.shododojo.be/moslima-vieren-vrouwendag-met-interreligieuze-dialoog/

 

Knack 4/2019 - CD&V legt de erkenning van het boeddhisme en hindoeïsme op tafel

Tex Van berlaer - Redacteur Knack.be

Bij de volgende regeringsonderhandelingen wordt er best nagedacht over de erkenning van het boeddhisme en het hindoeïsme. Dat zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, die twee wetsvoorstellen in die zin heeft ingediend. 'Zodra je erediensten subsidieert, kan je meer controle uitoefenen.'

'Elke godsdienst die een draagvlak heeft in de samenleving, zoekt erkenning bij de overheid. Dat is niet meer dan normaal.' Daarom diende CD&V-Kamerlid Els Van Hoof begin deze maand twee wetsvoorstellen in. Het ene pleit voor de officiële erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwing. Het andere moet het begin van de erkenningsprocedure van het hindoeïsme aanwakkeren.

Door de korte tijd die het parlement nog rest voor het einde van de werkzaamheden, kunnen de voorstellen deze legislatuur niet meer behandeld worden. Toch vond Van Hoof de wetsvoorstellen een belangrijk 'signaal' naar de geloofsgemeenschappen. Zij waren de afgelopen jaren in nauw contact met het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De partij wil de initiatieven op tafel leggen bij de volgende regeringsonderhandelingen of ten minste tijdens de volgende legislatuur.

Van Hoof hoopt dat de erkenning onderdeel wordt van het volgende regeerakkoord. Ze vindt wel dat parlementair en maatschappelijk debat nog steeds nodig zijn.

Op dit moment zijn er zes erkende erediensten: de rooms-katholieke, de orthodoxe, de anglicaanse, de protestantse, de joodse en de islamitische. De hindoe-gemeenschap wil zich bij dat lijstje aansluiten.

Sinds 2002 is ook de niet-confessionele levensbeschouwing erkend. De boeddhisten willen zich bij deze categorie aansluiten.

Meer info: www.knack.be/nieuws/

KERK & leven - 30 januari 2019

jg19 nr05 1

jg19 nr05 2

jg19 nr05 3