BOEDDISTISCHE UNIE VAN BELGIE vzw

Ondernemingsnummer: 0464.533.790

 

INLEIDING 

In de geest van de boeddhistische traditie moet elke beslissing de weerspiegeling zijn van een consensus die voortvloeit uit overleg. Hierbij moet elke mening aan bod komen en met respectvolle aandacht worden gehoord. Het is slechts bij gebrek aan dergelijke eensgezindheid dat de meerderheidregels die in deze statuten bepaald worden hun eventuele toepassing vinden.


ARTIKEL 1 - BENAMING

ARTIKEL 2 - ZETEL

ARTIKEL 3 - DOELEINDEN

ARTIKEL 4 - DUUR

ARTIKEL 5 – VERENIGDE LEDEN

ARTIKEL 6 – TOEGETREDEN LEDEN

ARTIKEL 7 – BESTUURDERS

ARTIKEL 8 – RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 9 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING

ARTIKEL 10 – COMMISSIES

ARTIKEL 11 – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 12 – ONTBINDING

ARTIKEL 13 - WETTELIJK STELSEL
 

ARTIKEL 1 - BENAMING

De vereniging heeft als benaming : “Boeddhistische Unie van België”, afgekort “B.U.B.”. Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten zullen deze benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de beginletters “vzw” en het adres van de zetel. Als deze vermeldingen ontbreken kan ieder die in dergelijk document tussenbeide komt persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor alle of een deel van de verbintenissen die erin door de vereniging worden aangegaan.


 

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vereniging is gevestigd op volgend adres: Woudlaan 117-7 te 1000 Brussel, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.


 

ARTIKEL 3 - DOELEINDEN

In zijn hoedanigheid van federatie van boeddhistische verenigingen van België, heeft de vereniging volgende doeleinden :

- de boeddhisten die in België leven vertegenwoordigen;
- de belangen en de rechten van de boeddhistische traditie verdedigen; 
- de integriteit van de verschillende boeddhistische tradities vrijwaren;
- de dialoog en de samenwerking tussen de verschillende boeddhistische scholen bevorderen;
- activiteiten organiseren of steunen die het boeddhisme een grotere bekendheid geven bij het publiek;
- een centraal informatiepunt vormen over de plaatsen waar het boeddhisme in België beoefend en bestudeerd wordt;
- een gemene gesprekpartner zijn voor de Belgische overheidspersonen en de internationale organisaties; 

- het boeddhisme in België officieel te doen erkennen, en, van zodra deze erkenning verworven is, om alle opdrachten uit te voeren die door de overheid werden toevertrouwd aan het representatieve orgaan van een niet-confessionele levenbeschouwelijke vereniging, en om elke vorm van bijstand te verlenen aan de lidverenigingen die nuttig zijn bij de implementatie van mogelijke gevolgen van de erkening;
- om elke activiteit te organiseren of te ondersteunen met het oog op de opleiding van de verantwoordelijken van de centra, van boeddhistische consulenten die de taak krijgen om een morele assistentie uit te voeren in specifieke milieus (gevangenis, hospitalen, leger, enz. ), van de leraren in het onderwijs (zowel lager, middelbaar als hoger onderwijs), evenals van éénieder die onderricht wenst met het oog op een beter intellectueel begrip van het boeddhisme in zijn aspecten (geschiedenis, filosofie, rituelen, praktijk, enz.). 

 

De vereniging organiseert passende activiteiten om haar doeleinden waar te maken (conferenties, ceremonies, publicaties, uitgaven, enz...), rekening houdend met de wettelijke beschikkingen op elk niveau (federaal, communautair, regionaal en lokaal). Ze heeft geen recht van inmenging in de werking, het onderricht en de activiteiten van de lidverenigingen, behalve in de uitvoering van de verantwoordelijkheden die haar zijn toebedeeld in haar hoedanigheid van representatief orgaan, met name op het financiële vlak en op het vlak van de werkstelling van boeddhistische consulenten).

 


ARTIKEL 4 - DUUR

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.


 

ARTIKEL 5 - VERENIGDE LEDEN

 

5.1. AANTAL

De vereniging telt minstens zeven leden.

 

5.2. TOELATING

Kunnen lid worden uitsluitend de verenigingen zonder winstoogmerk die :

- als hoofddoel de studie en de beoefening van Dharma hebben ;
- zich profileren als boeddhistische verenigingen, de Drie Juwelen, de Vier Edele Waarheden en en de Vier zegels van de werkelijkheid erkennen en zich kunnen beroepen op authentiek lidmaatschap van een historische boeddhistische traditie;
- niet beweren dat hun eigen leringen en/of praktijken superieur zijn en de authenticiteit van de lidverenigingen erkennen;
- in wat zij ondernemen elke vorm van politieke of commerciële activiteit en elke bekeringsijver vermijden en een geest van verdraagzaamheid en geweldloosheid belichamen; 
- meer dan een jaar de status van vzw genieten en alle wettelijke voorschriften terzake naleven. Het toelaten van nieuwe leden behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Deze beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden over de kandidaturen die door de beheerraad, op diens initiatief of op aanbeveling betekend door minstens drie van de verenigde leden, voorgelegd worden.

 

5.3. RECHTEN EN PLICHTEN

 

Elke vereniging heeft één enkele stem in de algemene vergadering maar mag twee vertegenwoordigers afvaardigen om te beraadslagen. Zij deelt aan de voorzitter van de raad van bestuur mee welke personen bevoegd zijn om haar binnen de algemene vergadering te vertegenwoordigen, evenals iedere beslissing die haar doeleinde verandert of die haar ontbinding tot gevolg heeft. In deze hoedanigheid, gaan in principe de verenigde leden geen enkele persoonlijke verplichting aan. De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering en mag maximum 500,00 euro bedragen.
 

5.4. ONTSLAG EN UITSLUITING

 

De verenigde leden kunnen vrij ontslag nemen door een eenvoudige brief te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan ertoe besluiten het niet betalen van het lidgeld binnen de drie maanden vanaf het begin van het werkjaar gelijk te stellen aan ontslag. De uitsluiting van een lid behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering die hierover beslist bij een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Dit kan slechts gebeuren nadat de betrokken vereniging voorafgaandelijk ingelicht werd over de grieven die tegenover haar geuit werden en nadat haar vertegenwoordigers hierover gehoord werden. Zowel de ontbinding van een lidvereniging als haar ontslag of haar uitsluiting hebben het verlies van elk recht op het sociaal fonds tot gevolg. Zij doen geen afbreuk aan de integrale invorderbaarheid van de verschuldigde bijdragen.


 

ARTIKEL 6 – TOEGETREDEN LEDEN

 

6.1. TOELATING

 

De algemene vergadering kan met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden de hoedanigheid van toegetreden lid verlenen aan : feitelijke verenigingen of verenigingen die nog geen volledig jaar de status van vereniging zonder winstoogmerk genieten, maar aan alle andere criteria van lidmaatschap voldoen; verenigingen die humanitaire of culturele oogmerken hebben en deze nastreven met respect voor de Drie Juwelen en de Vier Edele Waarheden, terwijl zij elke vorm van politieke of commerciële activiteit alsook elke bekeringsijver vermijden en dit doen in een geest van verdraagzaamheid en geweldloosheid.
 

6.2. RECHTEN

 

De toegetreden leden kunnen uitgenodigd worden om, individueel of gezamenlijk, met raadgevende bevoegdheid deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur of de algemene vergadering. Zij kunnen eveneens zelf vragen om over een bepaald onderwerp gehoord te worden in de raad of de algemene vergadering door een schrijven te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur (per post, fax of e-mail). Het proces-verbaal van elke algemene vergadering wordt hen opgestuurd ter zelfdertijd als aan de verenigde leden.
 

6.3. VERPLICHTINGEN

 

De bijdrage voor de toegetreden leden wordt bepaald door de algemene vergadering en mag nooit groter zijn dan de bijdrage opgelegd aan de verenigde leden.
 

6.4. ONTSLAG EN UITSLUITING

 

De toegetreden leden kunnen vrij ontslag nemen door een eenvoudige brief te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan ertoe besluiten het niet betalen van het lidgeld binnen de drie maanden vanaf het begin van het werkjaar gelijk te stellen aan ontslag. De uitsluiting van een toegetreden lid behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering die hierover beslist bij een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde verenigde leden.


 

ARTIKEL 7 – BESTUURDERS

 

7.1. BENOEMING

 

De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders duurt drie jaar, maar een bestuurder die ter vervanging van een ander werd verkozen beëindigt het mandaat van deze laatste. Elk bestuurder die zijn ontslag bij de voorzitter heeft ingediend of waarvan het mandaat afloopt, blijft in functie totdat de algemene vergadering in zijn vervanging heeft voorzien of zijn mandaat heeft afgeschaft.
 

7.2. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend. In principe, gaan de bestuurders geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. De bestuurders zijn aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat tegenover de algemene vergadering.
 

7.3. ONTSLAG EN AFZETTING

 

Over de afzetting van een bestuurder kan alleen beslist worden door de algemene vergadering met dezelfde meerderheid als voorzien voor zijn benoeming. Het betrokken bestuurder heeft het recht om gehoord te worden door de algemene vergadering maar niet om de beraadslaging bij te wonen die de stemming voorafgaat.


 

ARTIKEL 8 – RAAD VAN BESTUUR

 

8.1. SAMENSTELLING

 

Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door een raad die samengesteld is uit tenminste vijf personen.
 

8.2. WERKING

 

De raad duidt onder zijn leden een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en twee secretarissen aan. De raad vergadert na te zijn samengeroepen door minstens één van haar leden via een schrijven per post, fax of e-mail, met opgave van de dagorde, de datum en het uur van de bijeenkomst, evenals de plaats van de samenkomst of de vermelding dat de gesprekken zullen verlopen langs een telefonische of electronische conferentie. De raad kan slechts geldig beraadslagen als minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk bestuurder kan slechts één volmacht uitoefenen. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. In het geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de samenkomst doorslaggevend. De beslissingen worden genoteerd in genummerde notulen die door minstens twee bestuurders getekend zijn. Deze notulen worden in kopie aan alle verenigde leden verzonden.
 

8.3. BEVOEGHEDEN

 

De raad van bestuur, optredend als college, heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor al de daden van gerechtelijke of niet-gerechtelijke vertegenwoordiging en ook de daden van zaakwaarneming, beheer en beschikking. Alles wat niet uitdrukkelijk door deze statuten of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot zijn bevoegdheid.


 

ARTIKEL 9 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGINGEN

 

9.1. RECHTSVORDERINGEN

Rechtsvorderingen worden in naam van de vereniging ingesteld door de voorzitter of door een bestuurder die de voorzitter daartoe heeft gemachtigd.

 

 

9.2. FINANCIËLE VERRICHTINGEN

De voorzitter en de penningmeester mogen elk autonoom het bedrag innen van postwissels of assignaties.Zij mogen eveneens bankrekeningen openen of sluiten, en eender welke bankstorting, overschrijving of geldopneming uitvoeren.Onder hun verantwoordelijkheid kunnen ze gezamenlijk volmacht verlenen aan een of meer gevolmachtigden, die alleen of gezamenlijk optreden, om eender welke verrichting uit te voeren tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.

 

9.3.DAGELIJKS BESTUUR

De secretaris-generaal mag alle daden stellen die onder het dagelijks bestuur ressorteren, met inbegrip van de ontvangst van aangetekende of verzekerde zendingen. Onder zijn verantwoordelijkheid mag hij in dit kader bijzondere volmachten verlenen aan een of meer gevolmachtigden, die alleen of gezamenlijk optreden.Hij is ertoe gehouden om onmiddellijk een kopie van deze volmachten te bezorgen aan de voorzitter van de raad van bestuur.

 

9.4. OVERIGE VERBINTENISSEN

Behalve de hierboven vermelde uitzonderingen, moet iedere daad die in uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur wordt gesteld, worden ondertekend door minstens twee bestuurders.De raad van bestuur kan echter bijzondere volmachten verlenen aan een of meer gevolmachtigden, die alleen of gezamenlijk optreden.

 

9.5 VOLMACHTEN

Alle volmachten die krachtens de paragrafen 1 tot 4 worden toegekend, zijn in principe onbezoldigd en kunnen op elk ogenblik worden ingetrokken.

 


ARTIKEL 10 - COMMISSIES

 

De raad van bestuur mag commissies oprichten, de leden ervan benoemen, hun werkwijze bepalen en hun missie definiëren.


 

ARTIKEL 11 - ALGEMENE VERGADERING

 

11.1. SAMENSTELLING

 

De vergadering wordt gevormd door maximum twee vertegenwoordigers van elk lidvereniging. Elk lidvereniging beschikt over één stem. Als er geen eensgezindheid is tussen de vertegenwoordigers van een lidvereniging wordt haar recht tot stemmen opgeschort. Alleen maar een vertegenwoordiger van een lidvereniging mag gemandateerd zijn om een andere te vertegenwoordigen. Elk vertegenwoordiger kan slechts één volmacht uitoefenen.
 

11.2. BIJEENROEPING

 

Gewone algemene vergaderingen moeten minstens vier maal per jaar bijeengeroepen worden, de eerste binnen de drie maanden na het einde van het werkjaar. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op beslissing van de raad van bestuur. Daarnaast moeten ze gehouden worden telkens één vijfde van de leden hierom verzoekt per aangetekend schrijven gestuurd aan de voorzitter van de raad van bestuur. De oproepingsbrief vermeldt plaats, datum, uur en dagorde van de vergadering. Ze wordt minstens acht dagen op voorhand verstuurd per post, fax of e-mail. Elk voorstel dat ondertekend is door minstens één vijfde van de leden wordt vermeld op de dagorde. De vergadering kan slechts geldig beslissen over punten die op de dagorde staan.


In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk vermeldt, heeft elke vertegenwoordiger van een lidvereniging het recht om op afstand deel te nemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet hen in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vraagrecht uit te oefenen. Wanneer een vertegenwoordiger op afstand deelneemt aan de vergadering, wordt deze geacht gelijkgesteld te zijn met een lid dat aanwezig is op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden, behalve bij een geheime stemming. Bij beslissingen over de statuten, het doel of de ontbinding van de vereniging is deelname aan de vergadering op afstand niet mogelijk.

11.3. WERKING

 

Het voorzitterschap van de algemene vergadering wordt waargenomen door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter of door de ouderdomsdeken van de aanwezige vertegenwoordigers van de lidverenigingen. Twee stemopnemers worden verkozen om samen met de voorzitter het bureau van de vergadering te vormen. Het bureau wijst een secretaris aan. De vergadering kan geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve aangaande wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging. In deze twee gevallen kan de vergadering slechts geldig beslissen als minstens twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als dit niet het geval is, kan een tweede vergadering, bijeengeroepen ten minste vijftien dagen na de eerste, geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waar een bijzondere meerderheid voorzien wordt door de wet of door deze statuten. De ontbinding van de vereniging of de statutaire wijziging van de doeleinden van de vereniging kan slechts beslist worden met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke andere wijziging aan de statuten kan slechts beslist worden met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 

11.4. BEVOEGHEDEN

 

Elk jaar zal de raad van bestuur de jaarlijkse rekeningen van het afgelopen werkjaar, afgesloten op 31 december, evenals de begroting van het lopend werkjaar, aan de eerste gewone algemene vergadering ter goedkeuring voorleggen. Behalve in de gevallen voorzien in de wet, worden de rekeningen opgesteld volgens een vereenvoudigd schema dat alleen betrekking heeft op de geldbewegingen kas en bank. Bovenop de gevallen vermeld in voorafgaande artikels is een beslissing van de algemene vergadering vereist voor : het aanstellen en het afzetten van commissarissen en het bepalen van de eventuele vergoedingen die hen uitbetaald worden; de ontheffing die te verlenen is aan bestuurders en commissarissen. In geen geval kan de vereniging kunnen omgevormd worden tot een maatschappij met sociale doelstellingen.
 

11.5. NOTULEN

 

De beslissingen van de algemene vergadering worden genoteerd in genummerde notulen en per post, fax of e-mail aan alle verenigde leden bezorgd. De echt verklaarde kopieën zoals de uittreksels bestemd voor administratieve of gerechtelijke doeleinden, worden ondertekend door twee bestuurders.


 

ARTIKEL 12 - ONTBINDING

 

De algemene vergadering kan slechts tot het ontbinden van de vereniging overgaan als aan de voorwaarden is voldaan betreffende aanwezigheid en meerderheid zoals die van toepassing zijn op de wijziging van de statutaire bepalingen over de doeleinden van de vereniging. De vereffening zal uitgevoerd worden door een college bestaande uit de leden van de raad van bestuur in functie op het ogenblik van deze beslissing. Na betaling van het passief zal het college van vereffenaars het actief overmaken aan een of meerdere verenigingen zonder winstoogmerk, met gelijkaardige doeleinden, aangeduid door de algemene vergadering.


 

ARTIKEL 13 –  WETTELIJK STELSEL

Voor alles wat niet bepaald is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke en reglementaire beschikkingen die van toepassing zijn op het moment dat de niet voorziene situatie zich voordoet.